Algemene voorwaarden

FreshMeals Utrecht V.O.F. hierna te vernoemen als FMU

1. Overeenkomst
1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website
www.freshmealsutrecht.nl accepteert u het aanbod van de V.O.F. FMU welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met deze V.O.F.
FMU zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot FMU. Dit kan altijd via de mail info@freshmealsutrecht.nl of via het invulformulier bij het kopje contact op de website.
1.2.Betalingen die via de website geschieden worden gedaan aan FMU V.O.F.
1.3. In het kader van deze overeenkomst worden er door FMU V.O.F. persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen op de website raadplegen.
1.4. FMU zal uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering
2.1 De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief de kosten voor bezorging.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 16:00 ’s middags de avond van de levering.
2.3 De leveringsdagen staan vermeld op
www.freshmealsutrecht.nl
2.4 De prijzen van de maaltijden kunt u vinden op de website. Bij bepaalde gerechten kan het voorkomen dat FMU een meerprijs in rekening brengt. Hierdoor kan het eindbedrag hoger uitkomen dan de eerder genoemde maaltijdprijs.
2.5 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen de afgesproken tijd op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden. FMU kan hier in geen enkel geval voor worden aansprakelijk gesteld.
2.6. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.
2.7 Alle informatie over wat er in de gerechten zit is terug te vinden op de bijgeleverde voedingslabels. Hoewel FMU er alles aan doet zo zorgvuldig mogelijk te werken is alles handwerk en kan het altijd voorkomen dat een label niet volledig of onjuist is. Indien dit het geval is draagt FMU geen enkele aansprakelijkheid.

3. Promotionele acties
3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven
te worden. Indien dit niet het geval is kan FMU achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 FMU is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling
Alle bestellingen worden altijd voorafgaande betaald op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.freshmealsutrecht.nl .

5. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van)
www.freshmealsutrecht.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij FreshMeals Utrecht V.O.F., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten,handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow enhandelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website
www.freshmealsutrecht.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk-of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van FMU V.O.F., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van FMU V.O.F. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van FMU V.O.F. voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
6.3 De aansprakelijkheid van FMU V.O.F. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
6.4 De in artikel 6.3 bedoelde uitsluitingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van FMU V.O.F..

7. Toepasselijk recht De overeenkomsten tussen FMU V.O.F. en u worden
beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Utrecht.